Kommunikasjon - Samspill - Språk - ASK

Nordre Aasen habiliteringssenter

Seksjon for habilitering gir tilbud om utredning, tiltak og veiledning rettet mot barnets lek, kommunikasjon- og samspillsferdigheter.

 • Kommunikasjon og samspill omfatter tilrettlagt lek og aktiviteter som fremmer barnets kognitive, (før-)språklige og sosiale ferdigheter. Barn trenger stimulerende omgivelser, aktiviteter og støttende voksne, for å få de beste utviklingsmulighetene. Barn med funksjonshemming har ofte begrenset tilgang til omgivelsene sine. De kan ha behov for både fysisk og sosial tilrettelegging, samt individuelt tilpassede aktiviteter, for å kunne tilegne seg nye erfaringer og ferdigheter.
 • Talespråk omfatter trening av begrepsforståelse, lydproduksjon, ordproduksjon og språkstimulerende aktiviteter.
 • Alternativ, supplerende kommunikasjon (ASK) omfatter støttet eller alternativ kommunikasjon i form av tegn til tale, konkreter og/eller bilder/symboler når den verbale talen eller forståelsen for talespråket ikke strekker til. Vi tilbyr utredning av behov for og tilrettelegging for bruk av både enkle og mer avanserte ASK-løsninger, utprøving av tekniske talehjelpemidler og pedagogisk programvare.

Tjenester som gis

Vi kartlegger og prøver ut tiltak rettet mot barnets samspill/kommunikasjon med andre barn og voksne, førspråklige ferdigheter, begrepsforståelse, motorisk og kognitiv fungering, språkmiljø og kommunikasjonshjelpemidler. Barnet utredes og mål og tiltak planlegges i nært samarbeid med foresatte, bydel og barnehage/skole. Veiledning tilbys i form av prosessveiledning og undervisning.

Målsetting

Hovedmålsettingen er alltid å øke barnets livskvalitet. Dette håper vi å oppnå gjennom å:

 • Øke barnets muligheter for å forstå og kunne bli forstått.
 • Gi barnet muligheter for mestring og medbestemmelse, via en mer effektiv og selvstendig kommunikasjonsform.
 • Legge til rette for funksjonell kommunikasjon i daglige aktiviteter.
 • Øke deltakelsen i sosiale situasjoner, lek og aktiviteter.

Metode

Barna kartlegges av et tverrfaglig team bestående av spesialpedagog, ergoterapeut og vernepleier. Det benyttes standardiserte tester og klinisk observasjon av barnet i lek og tilrettelagte aktiviteter.

Vi har mulighet for å prøve ut tiltak og tekniske hjelpemidler i egnede øvingslokaler, og kan tilby veiledning til hjem og barnehage/skole. Foto & video er hyppig brukt.

Karteleggingsverktøy

 • Liv Vedeler: Observasjon av lek og kommunikasjon i de første utviklingsår
 • TRAS – tidlig registrering av språkutvikling i daglig samspill
 • Bayley
 • PEDI

 • IMG_3150©TorillSørsandmo
 • 9081584
 • IMG_3234©TorillSørsandmo
 • IMG_3400©TorillSørsandmo