Motorisk intensiv trening, individuelt og i gruppe

Nordre Aasen habiliteringssenter

Motorisk intensiv trening har i de senere år blitt gitt økende grad av oppmerksomhet. Intensiv trening er definert som daglige trenings-eller aktivitetstilbud med intensitet og omfang tilpasset barnets alder og funksjonsnivå. Intensiv trening skal være fokusert og bidra til barnets utvikling, både motorisk, sosialt og mentalt. Dagliglivets aktiviteter som læringsarena setter fokus på intervensjoner i førskolealder. Dette fremmer barns utvikling og læring. (Dunst et al. 2001) Nyere forskning forteller oss også at barnet må være engasjert/motivert og at aktiviteten må foregå noenlunde regelmessig og over tid.

Målgruppe

Vår målgruppe er barn og unge med motoriske vansker som trenger spesifikk trening av funksjoner som har betydning for barn og foreldres dagligliv. Tilbudet omfatter også barn med ervervet hodeskade.

Tjenester som gis

Det brukes standardiserte tester for kartlegging og evaluering av motorisk funksjon.

I samarbeid med foreldre lages målsetting for treningsperioden.

Med bakgrunn i mål og prioriteringer utarbeides et individuelt tilpasset treningsprogram og det gis veiledning og undervisning til foreldre og 1. linje.

I samarbeid med Ullevål universitetssykehus, seksjon for nevrohabilitering - barn bidrar vi med utfylling av CPOP protokoll.

Utprøving og tilpasning av hjelpemidler for motorisk trening.

Oppfølging av ortopeditiltak.

Nært samarbeide med 1. linje med veiledning og mulighet for hospitering.

Målsetting

Overordnet mål er bedring av funksjon og opplevelse av mestring av nye ferdigheter.
Målet er å sikre barnet en optimal deltagelse i dagliglivet ut i fra egne forutsetninger

Metode

Vi jobber i tverrfaglig team rundt barnet og familien. Teamet består av fysioterapeut, ergoterapeut , vernepleier og spesialpedagog.

Det fokuseres på dagliglivets aktiviteter og lek for å fremme barnets motoriske utvikling og læring. Tiltakene rettes mot barnet, familien og omgivelsene.

Det benyttes foto og video både i forhold til kartlegging og veiledning.

  • IMG_3234©TorillSørsandmo
  • hender og perler
  • IMG_3290©TorillSørsandmo
  • Krabbe
  • IMG_3199©TorillSørsandmo