Nyheter

  • By
  • Bidragsyter
  • Bidragsyter
  • Bidragsyter
  • Bidragsyter

Brev til Inga Marte Torkildsen

IDEELLE LEVERANDØRER SKAL PRIORITERES

Oslo kommune, ved Velferdsetaten, har nylig avsluttet en anskaffelse av 140 heldøgnsplasser til personer over 18 år med utviklingshemming. Rammeavtalene som skal inngås er løpende og ikke tidsavgrenset. Det legges til rette for at leverandørens omfanget kan utvides med inntil 30%. Det er
valgt 23 leverandører i 3 kategorier. Kun 3 av disse er ideelle organisasjoner. Det kan dermed se ut som om at ideelle leverandører kun utgjør en liten del av tildelte rammekontrakter.

Det er nylig utlyst nok en konkurranse. Denne gangen for barnebolig til barn og ungdom med
utviklingshemming med frist 29.09.17. Det ble i bystyresak 338/15 vedtatt å innføre brukervalg på bo
og omsorgstjenester. Under bystyrebehandlingen fremsatte A, MDG, R, og SV følgende forslag; «Ved
inngåelse av rammeavtaler for bo- og omsorgstilbud for utviklingshemmede og andre
hjelpetrengende som etter vedtak skal ha dette tilbudet, bes byrådet sikre at ideelle leverandører
prioriteres. Byrådet holder bystyret orientert gjennom tertialrapporter og årsrapporter.»

De ideelle stiftelsene Holmenkollen Dagsenter og Boliger, Nordre Aasen og Radarveien var
deltagende i anbudskonkurransen til personer over 18 år med utviklingshemming, uten å nå opp.
Undertegnede stiftelser har lange tradisjoner for å levere tilbud til psykisk utviklingshemmede i Oslo
kommune, henholdsvis over 50, 60 og 40 år. Stiftelsene har hatt ryddige lønns- og arbeidsforhold
med tariffavtaler og pensjonsordninger tilsvarende kommunen.

Stiftelsene har høye pensjonsforpliktelser etter mange års drift og pensjonskostnadene ligger i dag på
vel 20%. Kommersielle avsetter som regel 2% i pensjonskostnader. I tillegg benytter en del av de
kommersielle seg av selvstendige næringsdrivende på oppdragskontrakter.

Stiftelsene Holmenkollen Dagsenter og Boliger, Nordre Aasen og Radarveien ønsker å opprettholde
gode faglige tilbud og ha faste ansatte til å gi disse, selv om det medfører arbeidsgiveravgift,
feriepenger og pensjonskostnader. Med faste ansettelser og en «pensjonsryggsekk» er det en realitet
at vi ikke har mulighet til å nå opp i en anbudskonkurranse hvor tildeling gjøres på basis av de mest
økonomiske fordelaktige tilbud.

Ved kjøp av helse- og sosialtjenester kan kravet til åpen konkurranse avvikes for å ivareta hensynet til
et ønsket samfunnsmessig engasjement og samarbeid med ideelle organisasjoner. Det gjennomføres
da konkurranse reservert for ideelle leverandører. Hvis kommunen har ytterligere behov utlyses en
ny anskaffelse til kommersielle.

Dette er en praksis som Oslo kommune benytter seg av i dag ved anskaffelser innen
institusjonsbarnevernet. Denne praksisen har kommune ikke valgt å benytte i anskaffelser av
heldøgnstjenester til voksene psykisk utviklingshemmede eller barnebolig til barn og ungdom med
utviklingshemming.

Det er et uttalt ønske både fra lokale og sentrale politikere om vekst i ideell sektor. Ved inngåtte og
planlagte anbud for bo- og omsorgstjenester ser det ut som om Oslos politikere baner vei for en
større andel kommersielle og sørger for at ideelle aktører gradvis blir skviset ut. Det må da være
stikk i strid med bystyrets signaler, både i media og i bystyresak 338/15.

Det er kommet tilbakemeldinger fra foreldre som tidligere har vært positive til brukervalg men nå er
mer skeptiske. De ser at virksomheter med godt omdømme over tid er utelatt og som de gjerne ville
kunne velge blant. De økonomiske rammene nye leverandører skal jobbe under ligger godt under det
offentlig og de fleste ideelle har i dag. Noen av leverandørene har heller ikke erfaring med tjenester
til aktuell brukergruppen. Eksempelvis har ikke Solhaug miljøhjem AS erfaring med brukergruppen,
likevel får de høyeste score på kvalitet. Det er store konsern med ekspertise på å skrive tilbud i
offentlige anskaffelser som vinner frem og nødvendigvis ikke de med praktisk erfaring og kvalitet i
praksis.

De ideelle loves massiv støtte fra politikerne. I realiteten står vi igjen på perrongen når toget har gått!

Det haster med avklaringer, om det ikke allerede er for sent.
Hvordan vil du og andre politikerne gjøre alvor av løftene om støtte til og prioriteringer av ideelle?

Ut fra ovenstående ønskes det svar fra byråden på følgende;

På hvilken måte tenkte bystyret at ideelle skulle prioriteres ut fra vedtaket i bystyresak 338/15?

Hvor mange av de totalt 140 plassene i konkurransen ble tildelt ideelle i anbudet til voksene over 18
år?

Hvordan tenker bystyret konkret å prioritere ideelle leverandører i videre anbudsprosesser for
barneboliger og avlastning for utviklingshemmede i Oslo?

 

Med hilsen


Hilde Nilsen Wolden
Daglig leder
Nordre Aasen bo- og habiliteringssenter

Brevet i pdf-format:  BrevtilIngaMarte.jpeg.pdf