Spesialisthelsetjenesten

Nordre Aasen habiliteringssenter

Nordre Aasen habiliteringssenter samarbeider med Oslo Universitetssykehus, avdeling Ullevål, seksjon for barnehabilitering/nevrologi. Vi driver utredning og intensiv habilitering av barn og unge med sammensatte funksjonsvansker innenfor området habilitering/rehabilitering.

”Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og sosial og samfunnsmessig deltagelse”

(Definisjon fra: Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator)

Habilitering og rehabilitering omfatter barnets og familiens totale livssituasjon. Den er summen av tiltak som må til for at det enkelte barn/familie skal mestre sin livssituasjon best mulig.

Habilitering er livsløpsorientert og setter barnets/familiens behov og forutsetninger i fokus.

Brukermedvirkning og familiesamarbeid er sentralt for all habilitering/rehabilitering. Barn som ikke kan være sine egne talsmenn, er avhengig av at deres nærmeste, familie og søsken, blir tatt med i beslutningsprosesser. Det er disse som innehar den beste kunnskapen om barnets hverdagsliv og blir de mest sentrale deltagere i arbeidet rundt barnet.

Behandlingen foregår i et miljø tilpasset barn og av personell som har lang erfaring og bred kompetanse i behandling av barn.

For å møte barnets behov for deltagelse og familiens behov for å fremme barnets utvikling og læring, fokuseres det på dagliglivets aktiviteter.

Målgruppe:

Barn med sammensatte funksjonsvansker som trenger spesifikk trening av funksjoner som har betydning for barn- og foreldres dagligliv. Tilbudet omfatter også barn med ervervet hodeskade.

Tjenester gies innenfor områdene:
 • Spise/ernæringsvansker
 • Motorikk/intensiv trening
 • Kommunikasjon/lek/samspill
 • Utprøving/tilpasning av tekniske hjelpemidler
 • Sitteklinikk
 • Veiledning til foresatte og samarbeidspartnere
 • Kurs til foresatte og samarbeidspartnere.
 • Koordinering av habilitering/rehabiliteringsprosessen i 1.linjetjensten.

Målsetting:

Det overordnede mål for habilitering/ rehabilitering er å sikre barnet en optimal deltagelse i dagliglivet, dvs innen områdene egenomsorg, fritidsaktiviteter, familieliv og barnehage/skole.

Metode:

Vi jobber intensivt gjennom repeterende praksis knyttet til dagliglivets aktiviteter. Dette er i tråd med nyere kunnskap om utvikling og læring hos barn.

Vi tar sikte på å fremme mestring av egen hverdag. For at læring skal finne sted må barnet være engasjert i aktiviteten og aktiviteten må foregå noenlunde regelmessig og over noe tid. Tiltakene rettes mot barnet, familien og omgivelsene.

Vi tar utgangspunkt i hele familiens behov, og forutsetter at foreldre og barn deltar aktivt i målsetting og i utforming og implementering av tjenester og tiltak.

Å sette mål er en prosess hvor barn, foreldre og fagfolk inngår. Tydelige mål kan fremme barnas funksjon og gi økt motivasjon.

Med bakgrunn i mål og prioriteringer utarbeides en konkret, individuell habiliterings-/rehabiliteringsplan.

Tverrfaglig:

All behandling innenfor habilitering/rehabilitering er organisert rundt et tverrfaglig team.

Barnets behov er avgjørende for hvilke faggrupper som er representert i teamet rundt barnet.

Teamet kan bestå av lege, fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier, hjelpepleier, sosionom, ernæringsfysiolog, spesialpedagog og vernepleier.

I det tverrfaglige samarbeidet jobbes det ut fra ICF-klassifiseringssystem (se også Helsedirektoratet).Klassifiseringssystemet tar i seg en flerdimensjonal forståelse av funksjon og funksjonshemming.

Kartleggingsverktøy:

Det brukes standardiserte tester for kartlegging og evaluering innen ulike funksjonsområder.

 • IMG_3142©TorillSørsandmo
 • IMG_3349©TorillSørsandmo
 • IMG_3146©TorillSørsandmo
 • IMG_3147©TorillSørsandmo
 • IMG_3404©TorillSørsandmo
 • IMG_3412©TorillSørsandmo