Spise - Ernæring

Nordre Aasen habiliteringssenter

De siste årene har oppmerksomheten og kunnskapen rundt spise- og ernæringssituasjonen til barn med spisevansker økt og man har innsett betydningen av å sette inn tiltak på et tidlig tidspunkt. Ved Nordre Aasen bo- og habiliteringssenter har vi gjennom mange år opparbeidet kompetanse på å utrede og behandle barn med disse vanskene.

Spise/Ernæringsteam

Spise- og /ernæringsteamet gir tilbud om utredning, veiledning og oppfølging av barn med spise- og ernæringsvansker av ulike kategorier.

Spisevansker er et vidt og overordnet begrep og omfatter mange ulike tilstander med et komplekst sett av problemstillinger og årsaker. Måltid er mer enn å sikre næring, da det også handler om glede, trygghet, samspill og kommunikasjon. Det forutsetter en bred og tverrfaglig utredning og tilnærming for å forsøke å skaffe seg oversikt over alle faktorene som påvirker forholdet til mat. Alt i fra tro og kultur til munnmotoriske og emosjonelle tilstander påvirker dette grunnleggende behovet. Konsekvensene kan bli alvorlige dersom barnet og dets familie ikke får den hjelpen de trenger, helst så tidlig som mulig.

Målgruppe

Vår målgruppe er barn og unge med sammensatte spise- og ernæringsvansker. Det omfatter bl.a. barn med nevrologiske sykdommer eller syndromer, prematurfødte, barn med medfødt hjertefeil og /eller komplekse medisinske forhold i sped- og småbarns alder og barn med ulike former for spisevegring uten klare årsaker. (Vi behandler ikke spiseforstyrrelser.)
Henvisning skjer via egne henvisningsskjema som fylles ut av foreldre i samarbeid med henvisende lege/instans: Henvisningsskjema

Tjenester som gis

Spise- og /ernæringsteamet gir tilbud om utredning og oppfølging etter behov.

Barna utredes av et tverrfaglig team bestående av vernepleiere med videre-/tilleggsutdanning, klinisk ernæringsfysiolog og spesialfysioterapeut. Dette skjer som regel inne på senteret over 2-3 dager.

Ved utredningen kartlegges barnets tidligere og nåværende spisehistorie, i tillegg til observasjon av måltid. Vi tilbyr også ekstern utredning og veiledning i hjem, skole eller barnehage. Tiltak og anbefalinger blir gitt og prøves også ut under utredningen.

Målsetting

Hovedmålsettingen vil som regel være at barnet er tilfredsstillende ernært og at det har et positivt forhold til mat og måltid. Tiltak som iverksettes for å bedre spiseferdigheter og tiltak i forhold til samspill under måltidet, tiltak i forhold til barn som vegrer for mat etc. vil alltid planlegges i forhold til barnets ernæringsmessige status, inkludert vekt og høyde.

Metode

Vi har fokus på en familiesentrert praksis og tenker læring gjennom deltakelse i hverdagslivet (dvs. måltidene) og læring gjennom repeterende praksis.

Det er viktig at det er sammenfall mellom foreldrenes ønsker og tjenester som henvisningen ber om. Utredningen starter derfor alltid med et innkomstsamtale hvor foreldrene kan komme med sin historie og sine utfordringer knyttet til barnets spise- og ernæringssituasjon. Foreldrene sitter med viten og erfaringer med barnet sitt som det er viktig å få frem.

Under utredningen benytter vi oss av klinisk observasjon, video og intervju/ samtale med foreldre og nærpersoner for å skaffe til veie opplysninger for å få kartlagt alle aspektene rundt spisingen. Videomaterialet er et viktig arbeidsredskap for oss, både til å analysere munnmotorikk og spiseferdigheter og til å registrere tilrettelegging og samspill. Vi kan benytte opptakene som et ledd i veiledningen til foreldrene.

I forkant av utredning og behandling kan vi foreta hjemmebesøk eller et besøk i barnehage/skole, der barnet har sin daglige arena. Som en fast del av utredningen foretas en kostvurdering av klinisk ernæringsfysiolog.

Mange av barna vi utreder har en kombinasjon av ulike vansker knyttet til mat. De tiltakene vi forslår må prøves ut over tid og en må ta små steg fremover for å utfordre spiseferdighetene og komme videre i spiseutviklingen. Det finnes ingen fasitsvar eller lettvinte løsninger, men sammen med foreldrene kan vi prøve ut tiltak som på sikt gjør at barnets forhold til mat og måltid bedrer seg.

Spise/ernæringsteamet har et nært samarbeid med andre instanser, som gastroenterologisk seksjon og Seksjon for nevrohabilitering barn ved Oslo universitetssykehus. Vi har også en tilsynslege ordning som gjør at vi kan drøfte tiltak sammen med lege der det er behov for det.

  • IMG_3371©TorillSørsandmo
  • hender i yoghurt
  • Munn med yoghurt antikk
  • IMG_3381©TorillSørsandmo
  • Grøtbolle
  • IMG_3166©TorillSørsandmo